UPUTE ZA PRETRAŽIVANJE PORTALA

ZONA/AGLOMERACIJA

Na naslovnoj stranici portala prikazana je cijela Hrvatska. U padajućem izborniku "Zona/aglomeracija" mogu se odabrati zone i aglomeracije određene za potrebe praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Karta se automatski zumira na odabranu zonu ili aglomeraciju unutar koje su prikazane sve mjerne postaje u toj zoni ili aglomeraciji. Kartu je moguće zumirati kotačićem na mišu ili kursorom s lijeve strane karte.

ONEČIŠĆUJUĆA TVAR

Na naslovnici se prikazuje indeks kvalitete zraka. S desne strane su prikazane vrijednosti indeksa poredane po veličini. Na vrhu su one mjerne postaje s najvišim vrijednostima indeksa, a one s najnižim vrijednostima su na dnu. Boje se prikazuju prema vrijednosti indeksa. U padajućem izborniku "Onečišćujuća tvar" mogu se izabrati pojedine onečišćujuće tvari, te su tada na karti prikazane samo one mjerne postaje koje mjere izabranu onečišćujuću tvar. Tada su na desnoj strani ekrana prikazane izmjerene vrijednosti koje su obojane sukladno vrijednosti indeksa za odabranu onečišćujuću tvar. U lijevom donjem uglu prikazana je legenda razine onečišćenja prema bojama indeksa.

PRIKAZ POSTAJA

Na naslovnici su prikazane sve mjerne postaje, a moguće je izabrati prikaz mjernih postaja samo iz državne mreže ili samo iz lokalnih mreža. Također je moguće prikazati postaje na dva grafički različita načina.

PODACI O POSTAJI

Klikom na postaju prikazuju su posljednje izmjerene vrijednosti i vrijednosti indeksa za svaku onečišćujuću tvar koja sudjeluje u izračunu indeksa, kao i vrijeme kada je vrijednost izmjerena.

Klikom na "Detaljni podaci o postaji" otvara se stranica s detaljnijim podacima o postaji te se u tablici "Izmjerene vrijednosti onečišćujućih tvari s indeksom" prikazuju: vrijednost indeksa za svaku onečišćujuću tvar, izmjerena vrijednost i vrijeme kada je promatrana vrijednost izmjerena. Vrijednost indeksa je obojana sukladno definiranim bojama indeksa, a izmjerena vrijednost je obojana samo u slučaju kada je došlo do prekoračenja granične vrijednosti, ciljne vrijednosti, praga upozorenja ili praga obavješćivanja. S desne strane je prikazana fotografija postaje ako je dostupna, a ispod nje nalazi se geografski prikaz pozicije postaje.

Ispod tablice, nalazi se najveća vrijednost indeksa prethodnog dana (jučerašnji indeks), a moguće je i pregledati najveće vrijednosti indeksa svakoga sata prethodnoga dana. Na dnu stranice nalazi se tablica s ostalim mjerenim onečišćujućim tvarima, te Legenda - vrijednost indeksa i Legenda – prekoračenja.

Na lijevoj strani mogu se pregledavati detaljni podaci o postaji i mreži kao i dostupna godišnja izvješća, a moguće je i pristupiti arhivi podataka gdje se mogu pregledavati povijesni izvorni i validirani podaci.

ARHIVA PODATAKA

Za pojedinu mjernu postaju mogu se pregledavati podaci za sve mjerene onečišćujuće tvari na toj postaji. Moguće je izabrati i tip podatka, te vremenski period za koji želimo podatke pregledavati. Prema odabranim parametrima podaci se mogu pregledati u tabličnom ili grafičkom prikazu, a iz tabličnog prikaza mogu se eksportirati u excel. Redoslijed kriterija pretrage moguće je promijeniti.

INDEKS KVALITETE ZRAKA

  • Indeks kvalitete zraka se sastoji od pet razina (različitog obojenja) u rasponu vrijednosti od 0 (vrlo nisko) do >100 (vrlo visoko) i relativna je mjera onečišćenja zraka. Niže vrijednosti (razine) indeksa označavaju čišći zrak.
  • Vrijednost indeksa ovisi o koncentracijama šest onečišćujućih tvari: dušikovog dioksida (NO2), sumporovog dioksida (SO2), ozona (O3), lebdećih čestica PM10 i PM2.5 te ugljikovog monoksida (CO) sukladno Europskom Common Air Quality Index-u (CAQI).
  • Za svaku onečišćujuću tvar indeks se računa na temelju izmjerene, satne koncentracije. Ukupni indeks je najveći indeks neke onečišćujuće tvari u određenom trenutku, na pojedinoj postaji za mjerenje kvalitete zraka.
ONEČIŠĆENJE RASPON VRIJEDNOSTI INDEKSA KONCENTRACIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI (µg/m3)
NO2 PM10 O3 PM2.5 CO SO2
1 sat 1 sat 24 sata 1 sat 1 sat 24 sata 8-satna 1 sat
VRLO VISOKO >100 >400 >180 >100 >240 >110 >60 >20000 >500
VISOKO 100 400 180 100 240 110 60 20000 500
75 200 90 50 180 55 30 10000 350
SREDNJE 75 200 90 50 180 55 30 10000 350
50 100 50 30 120 30 20 7500 100
NISKO 50 100 50 30 120 30 20 7500 100
25 50 25 15 60 15 10 5000 50
VRLO NISKO 25 50 25 15 60 15 10 5000 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLASIFIKACIJA POSTAJE

Gradska/Prigradska pozadinska GRADSKO PODRUČJE

Označava „trajno izgrađeno područje“ u kojem je ulična strana potpuno (ili dominantno) sastavljena od neprekinutog niza zgrada s barem dva kata ili velikih samostojećih zgrada s barem dva kata. Izgrađena područja se, izuzimajući gradske parkove, ne miješaju s neizgrađenim područjima.

Za mjerenje ozona gradsko područje označava mjesta kao što su stambeni i poslovni dijelovi gradova, parkovi (udaljenost od drveća), velike ulice ili trgovi s vrlo malo ili nimalo prometa, otvorene površine karakteristične za obrazovne, sportske ili rekreacijske objekte.

Gradske postaje mjere kvalitetu zraka koja je reprezentativna za područje od nekoliko km2.

Gradska/Prigradska pozadinska PRIGRADSKO PODRUČJE

Uglavnom izgrađena područja. „Uglavnom izgrađena“ označava samostojeće zgrade (građevine) bilo koje veličine, gdje je gustoća izgrađenosti manja no za „trajno izgrađeno područje“. Prigradska područja se miješaju s neizgrađenim područjima (npr. poljoprivrednim područjima, jezerima, šumama). U ovom kontekstu, prigradsko područje može biti prigradsko bez da je povezano s urbanim dijelovima.

Za mjerenje ozona prigradska područja uključuju lokacije gdje su stanovništvo, osjetljivi usjevi ili prirodni ekosustavi smješteni na vanjskom rubu aglomeracije izloženi visokim razinama prizemnog ozona.

Prigradske postaje mjere kvalitetu zraka koja je reprezentativna za područje od nekoliko desetaka km2.

Pozadinska RURALNO PODRUČJE

Sva područja koja ne zadovoljavaju kriterije za gradska ili prigradska područja definirana su kao ruralna područja.

Ruralna se područja mogu dalje dijeliti, prema udaljenosti od glavnih izvora ili područja izvora:

  • Područja u blizini gradova: područja unutar 10 km od granice s gradskim ili prigradskim područjem
  • Regionalna područja: područja udaljena 10-50 km od velikih izvora/područja izvora
  • Udaljena područja: područja udaljena više od 50 km od velikih izvora/područja izvora

Prometna PROMETNA POSTAJA

Prometne postaje mjere emisije iz obližnjeg prometa (ceste, autoceste). Smještene su tako da prikazuju kvalitetu zraka reprezentativnu za duljinu prometnice od najmanje 100 m.

Industrijska INDUSTRIJSKA POSTAJA

Smještene su tako da na razinu onečišćenja utječu uglavnom emisije iz obližnjeg industrijskog izvora ili industrijskog područja s više izvora. Industrijski izvori su ovdje , osim klasičnih, definirani u širem smislu: energetika, petrokemijska industrija, rafinerije, cementna industrija i proizvodnja građevinskog materijala, te postrojenja za obradu otpada.

Industrijske postaje mjere kvalitetu zraka koja je reprezentativna za područje od najmanje 250 m × 250 m.

Pozadinska POZADINSKA POSTAJA

Smještene su tako na razinu onečišćenja ne utječu značajno pojedinačni izvori ili ulice, već integrirani doprinosi iz svih izvora (npr. sav promet, izvori izgaranja, itd).

Glavni cilj takvih mjerenja je osigurati dostupnost odgovarajućih informacija o razinama u pozadini. Te su informacije bitne za prosudbu povećanih razina u područjima koja su jače onečišćena (kao što su gradske pozadinske lokacije, industrijske lokacije, prometne lokacije), za procjenu mogućeg povećanja onečišćenosti radi prijenosa onečišćivača zraka na velike udaljenosti i za potporu analize raspodjele izvora onečišćenja te za razumijevanje specifičnih onečišćujućih tvari kao što su sitne lebdeće čestice.