Postaja Sisak 3

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 30.03.2017 09:00 17,10 34,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 02.03.2017 13:00 N/A 26,64 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 30.03.2017 09:00 2,40 4,75 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 30.03.2017 10:00 3,60 0,73 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 01.03.2017 00:00 N/A 21,79 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 30.03.2017 09:00 0,67 mg/m3
sumporovodik 1 sat 30.03.2017 09:00 4,22 µg/m3
benzen 1 sat 17.02.2017 10:00 0,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 29.03.2017 00:00 27,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 29.03.2017 00:00 4,30 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 29.03.2017 00:00 0,81 mg/m3
sumporovodik 24 sata 29.03.2017 00:00 4,21 µg/m3
benzen 24 sata 16.02.2017 00:00 0,00 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 29.03.2017 00:00 1,26 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2017 00:00 2,57 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina