Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
15.06.2018:
Kvar na uređaju za mjerenje koncentracije ozona (O3) je uklonjen te se mjerenja nastavljaju.
12.06.2018:
Riješen je problem sa komunikacijom te podaci redovito dalaze u bazu podataka.
07.06.2018:
Došlo je do prekida u komunikaciji s postajom. Radi se na uklanjanju kvara.
24.05.2018:
Deinstaliran je uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx) radi redovnog servisa i umjeravanja.
26.04.2018:
Nakon redovnog servisa i umjeravanja instaliran je uređaj za mjerenje koncentracija ozona (O3).
13.04.2018:
Uređaji za mjerenje koncentracija ozona (O3) deinstalirani su radi redovitog godišnjeg servisa i umjeravanja.
12.03.2018:
Kvar na uređaju za mjerenje koncentracija O3 je otklonjen te su mjerenja nastavljena.
19.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija NOx vraćen je na postaju nakon izvanrednog održavanja.
03.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx) deinstaliran je radi izvanrednog održavanja.
15.12.2017:
Kvar na uređaju za mjerenje koncentracija amonijaka (NH3) je otklonjen te su mjerenja nastavljena.
02.11.2017:
Uređaji za mjerenje koncentracije sumporovodika (H2S) su vraćeni na postaju nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja te su mjerenja nastavljena.
29.09.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija NH3 ne radi ispravno, na uklanjanju kvara se radi.
21.09.2017:
Kvar na uređaju za mjerenje dušikovih oksida (NOx) je otklonjen te je uređaj vraćen na postaju i mjerenja su nastavljena.
07.09.2017:
Nakon umjeravanja uređaj za mjerenje CO vraćen je na postaju te su mjerenja nastavljena.
21.08.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija ugljikovog monoksida (CO) deinstaliran je radi redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja.
21.08.2017:
Nakon otklanjanja kvara na uređaju za mjerenje koncentracija ozona (O3) mjerenja su nastavljena.
21.08.2017:
Uređaj za mjerenje dušikovih oksida (NOx) deinstaliran je radi dodatne provjere rada i umjeravanja.
21.07.2017:
Nakon redovitog servisa i umjeravanja instaliran je uređaj za mjerenje koncentracija SO2, te se mjerenja nastavljaju.
12.07.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija sumporovog dioksida (SO2) deinstaliran je radi dodatne provjere rada i umjeravanja.
12.07.2017:
Na uređaju za mjerenje koncentracija čestica (PM10) otklonjen je kvar te su mjerenja nastavljena.
16.06.2017:
Nakon redovnog servisa i umjeravanja na postaju su vraćeni uređaji za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx) i sumporovog dioksida (SO2), te se mjerenja nastavljaju.
02.05.2017:
Uređaji za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx) su skinuti radi godišnjeg servisa i umjeravanja.
05.04.2017:
Uređaji za mjerenje koncentracija ozona (O3) vraćeni su nakon redovitog održavanja i umjeravanja te se mjerenja nastavljaju.
13.03.2017:
Zbog redovitog održavanja i umjeravanja deinstalirani su uređaji za mjerenje koncentracija ozona (O3).
28.12.2016:
Nakon umjeravanja vraćen je uređaj za mjerenje H2S te se mjerenja nastavljaju.
07.12.2016:
Deinstaliran uređaj za mjerenje koncentracije sumporovodika zbog redovnog održavanja, te će nakon provedenog održavanja biti vraćen na postaju.
05.12.2016:
Provedeno je terensko podešavanje protoka na uređaju za mjerenje PM10 čestica, nakon čega uređaj uredno mjeri.
23.11.2016:
Uređaj za mjerenje PM10 čestica je zbog tehničke provjere deinstaliran s mjerne postaje.
22.11.2016:
Uređaj za mjerenje koncentracija NH3 je zbog trenutnog neispravnog rada deinstaliran s mjerne postaje.
15.11.2016:
Uređaj za mjerenje koncentracije NH3 je trenutno u neispravnom radu
15.11.2016:
Nakon redovitog servisa vraćen je uređaj za mjerenje H2S te se mjerenja nastavljaju.
26.10.2016:
Uređaji za mjerenje koncentracija NH3 i H2S u zraku skinuti su zbog redovnog održavanja.
26.08.2016:
Na mjernoj postaji Kutina-1 nakon umjeravanja postavljen je analizator za mjerenje koncentracije CO.
01.08.2016:
Zbog umjeravanja analizatora za mjerenje koncentracije ugljik monoksida (CO) privremeno neće biti mjerenja.
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 19.07.2018 17:00 12,80 25,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.07.2018 17:00 8,30 8,30 µg/m3
ozon 1 sat 19.07.2018 17:00 42,10 101,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 19.07.2018 17:00 0,70 1,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 19.07.2018 17:00 1,00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.07.2018 00:00 31,80 19,09 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 19.07.2018 16:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 19.07.2018 17:00 0,70 µg/m3
amonijak 1 sat 19.07.2018 17:00 7,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 19.07.2018 18:00 110,49 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 18.07.2018 00:00 14,17 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.07.2018 00:00 0,94 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 18.07.2018 00:00 0,21 mg/m3
sumporovodik 24 sata 18.07.2018 00:00 0,69 µg/m3
ozon 24 sata 18.07.2018 00:00 71,70 µg/m3
amonijak 24 sata 18.07.2018 00:00 8,24 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.07.2018 00:00 0,24 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.07.2018 00:00 128,10 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina