Emisije hlapivih organskih spojeva

Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) sastavni je dio Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO), uspostavljenog sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), a koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.

ISZZ, između ostalog, sadrži bazu podataka "Emisije hlapivih organskih spojeva" nastojeći ispuniti zahtjeve Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21).

Baza sadrži podatke o operaterima postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. Obveznici putem EHOS obrasca dostavljaju Zavodu prikupljene podatke o svim emisijama hlapivih organskih spojeva koji nastaju uporabom organskih otapala u određenim aktivnostima iz Uredbe. Na taj način tijelima državne uprave te javnosti, omogućen je autorizirani pristup podacima, uvid u količine emisija po određenoj aktivnosti te određenom organskom otapalu.