Europski indeks kvalitete zraka

Portal "Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj" europskim indeksom kvalitete zraka prikazuje trenutno stanje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj.

Europski indeks kvalitete zraka omogućava bolje razumijevanje trenutnog stanja kvalitete zraka u mjestu u kojem živimo, radimo ili kamo putujemo. Prikazujući podatke u realnom vremenu za cijelu Hrvatsku, javnosti je dostupan pregled kvalitete zraka u pojedinim gradovima i županijama.

Hrvatski propisi određuju standarde kvalitete zraka za kratkoročne (satne/dnevne) i dugoročne (godišnje) razine kvalitete zraka: standardi za dugoročne razine su nužno stroži od kratkoročnih razina jer se ozbiljni učinci na zdravlje pojavljuju zbog dugoročnih izlaganja onečišćujućim tvarima u zraku.

Indeks se temelji na vrijednostima koncentracije pet ključnih onečišćujućih tvari: lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), ozon (O3), dušikov dioksid (NO2), sumpor dioksid (SO2).

Koristeći podatke o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku, koji pristižu u realnom vremenu (kašnjenje podataka 3-4 sata), indeks se računa svakog sata za svaku od otprilike 50 mjernih postaja koje se nalaze diljem Hrvatske.

Indeks prikazuje kratkoročno stanje kvalitete zraka. Ne prikazuje dugoročno (godišnje) stanje kvalitete zraka koje se značajno može razlikovati od kratkoročnog.

Indeks kvalitete zraka ne služi ocjeni onečišćenosti (sukladnosti s okolišnim ciljevima) koja se utvrđuje na godišnjoj razini, jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu

Podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu nisu službeni podaci ispitnih laboratorija i naknadno se mogu izmijeniti postupkom validacije.

Metodologija

Indeks koji opisuje trenutno stanje kvalitete zraka na pojedinoj mjernoj postaji je određen izmjerenim koncentracijama pet ključnih onečišćujućih tvari u zraku. Razina indeksa je određena najvišom izmjerenom koncentracijom jedne od pet onečišćujućih tvari u zraku, prema sljedećoj tablici.

Onečišćujuća tvar Razina indeksa (na osnovi koncentracija u µg/m3)
Dobro Prihvatljivo Umjereno Loše Vrlo loše Izuzetno loše
Lebdeće čestice manje od 2.5 µm (PM2.5) 0-10 10-20 20-25 25-50 50-75 75-800
Lebdeće čestice manje od 10 µm (PM10) 0-20 20-40 40-50 50-100 100-150 150-1200
Dušikov dioksid (NO2) 0-40 40-90 90-120 120-230 230-340 340-10000
Prizemni ozon (O3) 0-50 50-100 100-130 130-240 240-380 380-800
Sumporov dioksid (SO2) 0-100 100-200 200-350 350-500 500-750 750-1250

Napomena:

Indeks se ne prikazuje za rezultate mjerenja koja prelaze maksimalne vrijednosti koje se nalaze u kategoriji "izuzetno loše". Vrijednosti više od maksimalnih su najčešće rezultat pogreške stoga imaju oznaku "nema podataka".

Krugovi na karti predstavljaju lokacije mjernih postaja, a njihove boje daju informaciju o statusu kvalitete zraka u određenom satu na svakoj mjernoj postaji.

Indeks se računa za one postaje koje imaju podatke za najmanje tri onečišćujuće tvari: dušikov dioksid, prizemni ozon i lebdeće čestice (npr. ili PM2.5 ili PM10 ili obje).

Indeks se računa i za one postaje koje imaju podatke za barem jednu onečišćujuću tvar. Te postaje, koje ne zadovoljavaju uvjet minimalnog broja mjerenih onečišćujućih tvari u zraku, su prikazane polu prozirnom bojom.

Sive točke prikazuju mjerne postaje za koje nema dovoljno podataka da bi se izračunao indeks.

Postaje su klasificirane u odnosu na dominantni izvor emisija onečišćujućih tvari u zrak: prometne, industrijske i pozadinske (na kojima ne prevladava niti jedan izvor emisija).

Izračunavanje indeksa za prometne postaje

Na prometnim postajama koncentracije sumporovog dioksida mogu biti visoke samo u vrlo lokaliziranim područjima, a koncentracije prizemnog ozona su uobičajeno vrlo niske na tim postajama. Stoga, indeks za prometne postaje se u idealnom slučaju računa samo na osnovi podataka za dušikov dioksid i lebdeće čestice (npr. ili PM2.5 ili PM10 ili obje).

Izračunavanje indeksa za industrijske i pozadinske stanice

Na industrijskim i pozadinskim mjernim postajama indeks se izračunava za one postaje koje imaju podatke za najmanje tri onečišćujuće tvari: dušikov dioksid, prizemni ozon i lebdeće čestice (npr. ili PM2.5 ili PM10 ili obje).

Vrijeme usrednjavanja

Za računanje indeksa za dušikov dioksid (NO2), prizemni ozon (O3) i sumporov dioksid (SO2) koriste se satne koncentracije.

Za računanje indeksa PM10 i PM2.5 koriste se pomični 24-satni prosjeci.

Zdravstvene poruke

Oznake indeksa dopunjene su porukama vezanim za zdravlje koje pružaju preporuke za opću populaciju i za osjetljive skupine građana i osobe slabijeg zdravlja što uključuje odrasle i djecu s respiratornim problemima i odrasle osobe sa srčanim bolestima.

Razina indeksa Opća populacija Osjetljive skupine građana
Dobro Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom.
Prihvatljivo Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom.
Umjereno Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ukoliko osjetite simptome.
Loše Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ukoliko osjetite simptome poput nadražaja očiju, kašlja ili grlobolje. Razmislite o smanjenju tjelesnih aktivnosti, osobito na otvorenom, posebno ukoliko osjetite simptome.
Vrlo loše Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako osjetite simptome poput nadražaja očiju, kašlja ili grlobolje. Smanjite fizičke aktivnosti, osobito na otvorenom, posebno ukoliko osjetite simptome.
Izuzetno loše Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom. Izbjegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom.

Više o EU Air Quality Index-u se može naći na linku: https://airindex.eea.europa.eu