Legenda
Dobro
Prihvatljivo
Umjereno
Loše
Vrlo loše
Izuzetno loše
Nema dovoljno podataka
Više o EU indeksu kvalitete zraka ...
Podaci prije sati
Zona/aglomeracija
Podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu nisu službeni podaci ispitnih laboratorija i naknadno se mogu izmijeniti postupkom validacije. Podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku nalaze u izborniku Podaci -> Pregled podatka. Za računanje indeksa za PM10 i PM2.5 koriste se 24-satni pomični prosjeci.